Leonardo da Vinc - Jan Chrzciciel (ok. 1513 - 1516 r.)

 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 

 

(Mt 3,1)

Spraw, o Panie, abym wydawał godne owoce nawrócenia (Mt 3, 8)

II niedziela Adwentu, rok A

 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 60

 

Dzięki proroctwom postać Mesjasza przybiera coraz wyraźniejsze zarysy: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia” (Iz 11, 1). Kiedy wydawać się będzie, że dynastia Dawidowa — tron Jessego — podobna do pnia uschłego, już wygasła, wówczas narodzi się Zbawiciel z pokornej Dziewicy z Nazaretu, poślubionej Józefowi z rodu Dawida. Izajasz ukazuje Go jako napełnionego Duchem Świętym, obdarzonego Jego darami, gotowego „rozsądzić biednych sprawiedliwie” (tamże 4), podwyższyć pokornych i uciśnionych, którzy zajmą uprzywilejowane miejsce w Jego zbawczym dziele. Więc pod przenośnią pokojowego współżycia zwierząt, które na mocy instynktu są sobie wrogie, Prorok mówi o pokoju, jaki Mesjasz przyniesie na świat, pouczając ludzi, jak zwyciężać namiętności czyniące ich drapieżnymi względem drugich, oraz w jaki sposób kochać się jak bracia. A więc „korzeń Jessego [Jezus Zbawiciel] stać będzie na znak dla narodów; do Niego ludy przyjdą z modlitwą” (tamże 10), To właśnie jest obraz powszechnego zbawienia, który później podejmuje św. Paweł w liście do Rzymian, przytaczając prawie dosłownie ten ostatni wiersz Izajasza (Rz 15, 12).

 

Chrystus — mówi Apostoł — przyszedł zbawić wszystkich ludzi; działał wprawdzie przede wszystkim na korzyść ludu żydowskiego, którego „stal się sługą” (tamże 8) dla okazania wierności Boga wobec obietnic, jakie uczynił patriarchom, nie odrzucił jednak pogan, owszem, przyjął ich, aby i w nich okazało się Jego niezmierzone miłosierdzie (tamże 9). A oto powraca temat wzajemnej miłości: „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was — ku chwale Boga” (tamże 7). Przykład Pana, który przygarnia i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych stosunków, jakie powinni oni utrzymywać między sobą. Miłość, zgoda, pokój, zapowiedziane przez proroków jako cechy ery mesjańskiej, są w rzeczywistości ośrodkiem posłannictwa Chrystusowego. Mimo to, po tylu wiekach chrześcijaństwa, ludzkość jest jeszcze rozdarta przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze. Świat nie otworzył się jeszcze i nie nawrócił do Ewangelii. Wołanie więc Jana Chrzciciela, które rozbrzmiewa w Adwencie, jest teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Wszyscy prorocy wzywali do nawrócenia, lecz tylko Jan Chrzciciel mógł uzasadniać jego naglącą potrzebę bliskością królestwa niebieskiego, bo Mesjasz był już na świecie. Chrzciciel ukazuje Go ludowi, który zgromadził się, by słuchać Jana: „Ja was chrzczę wodą... lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie... On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (tamże 11). Jezus przyszedł, wznowił chrzest „Duchem Świętym i ogniem”. Przyniósł owoc swojej męki — śmierci — zmartwychwstania, lecz ilu ochrzczonych nawróciło się całkowicie do Niego, do Jego Ewangelii, do Jego przykazania miłości? Adwent nawołuje wszystkich do głębszego nawrócenia, „bo królestwo niebieskie jest bliskie”! Jest bliższe dzisiaj niż wczoraj ponieważ od wieków Chrystus jest obecny i działa na świecie przez swoją łaskę, przez Eucharystię, przez sakramenty. My nie przyjęliśmy Go jeszcze w pełni, nie oddaliśmy Mu jeszcze całego serca i życia.

 

"Okaż Twoją potęgę, Boże, i wspieraj nas wielką mocą; niech Twoje miłosierdzie przyspieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy". (Mszał Polski: kolekta na czwartek I tygodnia Adwentu)

 

"O Panie, gdybym Cię miłował ze wszystkich moich sił, mocą tej miłości kochałbym mojego bliźniego, jak siebie samego. Tymczasem jestem tak bardzo obojętny na jego cierpienia, a wrażliwy niezmiernie na najmniejsze własne! Jestem zimny i nie współczuję mu, leniwy i nie spieszę mu z pomocą, twardy i nie pocieszam go... gdzie jest gorliwość, gdzie jest czułość św. Pawia? Płakać z tym, kto płacze, radować się z tym, kto się weseli, być słabym ze słabymi, cierpieć jakbyśmy byli w ogniu i palili się, kiedy ktoś doznaje zgorszenia.
O Boże mój, jeśli nic z tego nie ma w moim sercu, tedy musze powiedzieć, że nie kocham bliźniego jak siebie samego i nie miłuję Ciebie ze wszystkich moich sił i z całego mojego serca... Boże mój, daj mi zrozumieć, jaka jest moja choroba i jak potrzebuję Ciebie, aby korzystać ze swoich sił, by chcieć szczerze tego, czego chcę, i by zacząć chcieć tego". (J.B. Bossuet)

 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

Łk 3, 4.6

Czytania

Niedziela, 4 grudnia 

I niedziela Adwentu, rok A

I czytanie

Iz 11, 1-10 
Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego

II czytanie

Rz 15, 4-9 
Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Ewangelia
Mt 3, 1-12 
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
 

I czytanie

Iz 35, 1-10 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Ewangelia

Łk 5, 17-26 
Chrystus uzdrawia duszę i ciało

 

Wtorek, 6 grudnia

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

I czytanie

Iz 40, 1-11 
Pasterz nosi jagnięta na piersi

Ewangelia

Mt 18, 12-14 
Bóg nie chce zguby zbłąkanych

 

św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

I czytanie

Iz 40, 25-31 
Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Ewangelia

Mt 11, 28-30 
Chrystus pokrzepia utrudzonych

 

Czwartek, 8 grudnia

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczytość

I czytanie

Rdz 3, 9-15 
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty

II czytanie

Ef 1, 3-6. 11-12 
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Ewangelia

Łk 1, 26-38 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

 

Piątek, 9 grudnia

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin

I czytanie

Iz 48, 17-19 
Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony

Ewangelia

Mt 11, 16-19 
Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

 

Sobota, 10 grudnia

I czytanie 

Syr 48, 1-4. 9-11 
Elisz przyjdzie powtórnie

Ewangelia

Mt 17, 10-13 
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go